Στα πλαίσια των λογιστικών – φοροτεχνικών αναγκών των επιχειρήσεων σας, είμαστε δίπλα σας για μια ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα σας ή στα γραφεία μας.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Πλήρης ανάθεση λογιστηρίου – τήρηση, παρακολούθηση και διαφύλαξη λογιστικών αρχείων.
 • Επίβλεψη λογιστηρίου και εναρμόνιση στις ισχύουσες λογιστικές – φορολογικές πρακτικές.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ενημέρωση της διοίκησης της εταιρίας και των λοιπών ενδιαφερομένων (τράπεζες κτλ.).
 • Σύνταξη μηνιαίων οικονομικών αναφορών (reports) προς την διοίκηση.
 • Ανάληψη μελετών για την ανεύρεση πόρων στήριξης επενδυτικών προγραμμάτων.
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS).
 • Προετοιμασία και υποβολή ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών δηλώσεων (INTRASTAT, ΦΠΑ κτλ.)
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών και εργασιών με το Δημόσιο.

ΕΚΔΟΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 • Προετοιμασία και υποβολή εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις κτλ.)
 • Έκδοση και αποστολή μέσω ηλεκτρονικού αρχείου εκκαθαρίσεων μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εργατικών διαφορών και εκπ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.
 • Φορολογία εισοδήματος και φορολογία μεταβιβάσεων.
 • Συστάσεις νέων οντοτήτων, μεταβολές, διακοπές και εκκαθαρίσεις.
 • Εκπροσώπηση, εκπόνηση και διαχείριση φορολογικών ελέγχων.
 • Συγχωνεύσεις και μετατροπές εταιριών σε άλλα εταιρικά σχήματα πιο ανταγωνιστικά και πιο ευέλικτα βάση διεθνούς σχεδιασμού.