ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Οργάνωση σεμιναρίων για λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης.
 • Αξιολόγηση του λογιστηρίου της επιχείρησης σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • Οικονομικό και εμπορικό προγραμματισμό – σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting).
 • Σχεδιασμό πολιτικών και διαδικασιών της επιχείρησης (business plan).
 • Διαχείριση ρευστότητας , πιστώσεων και δανείων, μελέτη τραπεζικής χρηματοδότησης.
 • Διαχείριση κινδύνου – μελέτη βιωσιμότητας.
 • Μέθοδο κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες  (Activity Based Costing).
 • Συμφωνία λογαριασμού κερδών και ζημιών (P&L statement) για ακρίβεια πιθανών αποκλίσεων προϋπολογισμού.
 • Καταστάσεις ταμειακών ροών και οργάνωση του ταμειακού προγραμματισμού.
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων (υπηρεσίες και ΚΕΦΟΜΕΠ).
 • Στατιστικές αναλύσεις και παρακολούθηση οικονομικών καταστάσεων.